အမျိုးအစား- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္tourismတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ဘဏ်လုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံ, အတိုင်ပင်ခံနှင့်အခွင့်အလမ်းများ