အမျိုးအစား - ကာရေဘီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းသတင်း

 

ကာရေဘီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းသတင်း

ကာရေဘီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ကာရေဘီယံရှိ နိုင်ငံများနှင့် ကျွန်းနိုင်ငံများစွာအတွက် အဓိကဝင်ငွေဖြစ်သည်။