အမျိုးအစား - အာဖရိက ခရီးသွားသတင်း

သတင်းများနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများသည်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည် အာဖရိကခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့။  
အဘယ်အရာကိုအာဖရိကခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးကြီးတယ်။
အာဖရိကကိုနိုင်ငံတကာ visitors ည့်သည်များအတွက်ရွေးချယ်မည့်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း။

တရားဝင်အာဖရိကခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့အသင်းမှသတင်းများ။